EkoOgród - ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców na balkonie - regulamin konkursu

Miejski EkoOgrd konkursRegulamin Konkursu - Miejski EkoOgród – ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców na balkonie i parapecie

§ 1
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Pomysłodawcami i Organizatorami Konkursu są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o. - organizator VII Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD i III Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO 3-5.10.2014 r. oraz Slow Life Food & Garden, zwani dalej Organizatorami.
2. Instytucją współfinansującą organizację Konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, zwany dalej Funduszem lub WFOŚiGW w Łodzi.
3. Ilekroć mowa jest w niniejszym regulaminie o Uczestniku Konkursu – rozumie się przez to każdego posiadającego obywatelstwo polskie oraz obcokrajowca na stałe zamieszkującego terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie).
4. Konkurs ma charakter jednorazowej akcji społeczno-edukacyjnej i odbywa się na terenie Województwa Łódzkiego

§ 2
CEL KONKURSUCelem Konkursu - Miejski EkoOgród – ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców na balkonie i parapecie jest promocja zrównoważonego rozwoju, ekologicznej żywności i zdrowego odżywiania, a także zielona rewitalizacja balkonów i parapetów mieszkańców m.in. miast oraz wzrost świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska i kształtowanie postaw proekologicznych.

§ 3
OGÓLNE ZASADY I TERMINARZ KONKURSU1. Konkurs rozpoczyna się 1 .05.2014 i kończy 4.10.2014 r.
2. Tematem przewodnim Konkursu jest zaprezentowanie, zgodnie z jego celem, działań i postaw związanych z ekologicznym stylem życia, zdrowym odżywianiem, wspieraniem programów rozwoju postaw proekologicznych za pomocą fotografii. Przyjmowane będą zdjęcia pojedyncze oraz dokumentacja fotograficzna i opis etapów prac wykonanych w procesie uprawy miejskiego EkoOgródka.
3. Przedmiotem konkursu jest wyhodowanie EkoOgródka na parapecie lub balkonie. Uczestnicy będą mieli za zadanie udokumentować etapy jego powstawania i rozwoju poprzez relację fotograficzną oraz załączyć opis etapów jego tworzenia, użytych materiałów, technik i różnorodności gatunkowej.
4. Uczestnikami konkursu fotograficznego mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz obcokrajowcy na stałe zamieszkujący terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, bez ograniczeń wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie).

§ 4
ZGŁOSZENIE DO KONKURSU i WYMOGI PRACY KONKURSOWEJ
1. Dokumentację fotograficzna i opisowa do Konkursu - Miejski EkoOgród – ekologiczna uprawa ziół, warzyw i owoców na balkonie i parapecie Uczestnik musi przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Uczestnik Konkursu może się zgłosić do konkursu w każdym momencie jego trwania aż do 14 września 2014 do godziny 24:00.
3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 7 września 2014 r. wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz zaakceptowanie wszystkich warunków regulaminu i wymaganych oświadczeń. Aby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie musi podać: imię i nazwisko, adres zameldowania, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.
4. Uczestnik przesyła pojedyncze zdjęcie finałowe, przedstawiające wyhodowany przez siebie Miejskie EkoOgród na balkonie lub parapecie. Zdjęcie musi mieć minimalną jakość 300 dpi przy zachowaniu wymiaru 15x21 (1795x2551 pikseli). Do zdjęć koniecznie należy dołączyć listę wyhodowanych roślin np. bazylia, lubczyk, pomidory etc.
5. Jeden Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Jednorazowo mailem można przesłać zdjęcia maksymalnej wielkości 10MB.
6. Prace muszą być zgodne z celem Konkursu i wyhodowane ekologicznych, wolnej od GMO, wysokiej jakości nasion i z naturalnych materiałów (istotny jest aspekt społeczny i edukacyjny związany z przejawami ekologii w różnych dziedzinach życia).
7. Niepełnoletni uczestnicy Konkursu dołączają  pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
8. Dokumentacja i fotografie Miejskich EkoOgródków muszą być wykonane samodzielnie przez Uczestnika Konkursu.
9. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

§ 5
OCENA PRAC, WYBÓR LAUREATÓW I NAGRODY1. Oceny nadesłanych prac dokona specjalnie powołane przez Organizatora Jury.
2. Nadesłane prace będą oceniane w jednej kategorii.
3. Jury dokona oceny prac i przyznania nagród w terminie do 20 września 2014 r., przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia powyższego terminu.
4. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
5. Nagrody w Konkursie są nagrodami rzeczowymi. Całkowita wartość puli nagród w Konkursie (nagrody i wyróżnienia), wynosi 3000,00 zł netto (kwota słownie: siedem tysięcy złotych).
6. Planuje się przyznać nagród za zajęcie:
1 miejsce – nagroda o wartości do 500 zł
2 miejsce – nagroda o wartości do 300 zł
3 miejsce – nagroda o wartości do 200 zł
Opcjonalnie wyróżnienia - nagroda o wartości do 50 zł
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału nagród i ich wartości.
8. Publiczne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi 4 października 2014 r. podczas VII Międzynarodowych Tragów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD i III Targów Ekologicznego Stylu Życia beECO w Expo-Łódź przy al. Politechniki 4 przy wystawie prac konkursowych.
9. Prace laureatów zostaną wydrukowane i zaprezentowane na wystawie podczas Salonu Ekologicznego „Grow your own – wyhoduj sobie sam” oraz Targów NATURA FOOD i beECO przed Expo-Łódż. Prace wszystkich uczestników konkursu również zostaną wydrukowane i zaprezentowane na wystawie w przestrzeni wystawienniczej wewnątrz obiektu targowego.
10. Przyjmuje się, że osobą uprawnioną do odbioru nagrody jest osoba, której dane wskazane są w zgłoszeniu konkursowym lub rodzic albo opiekun prawny Uczestnika lub też osoba przez niego upoważniona.

§ 6
PRAWA AUTORSKIE I PUBLIKACJA ZDJĘĆ W SERWISACH
 www.beeco.com.pl, www.naturafood.pl, www.targi.lodz.pl 1. Zdjęcia przesłane przez Uczestnika Konkursu będą publikowane w na fun pagu NATURA FOOD i beECO oraz MTŁ, po weryfikacji moderatora. Organizator zastrzega sobie 48h na dopuszczenie do publikacji przesłanej fotografii.
2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych pod kątem ich zgodności z prawem i dobrymi obyczajami, w szczególności zaś prace konkursowe nie mogą zawierać treści obscenicznych oraz mogących zostać uznanymi za obraźliwe.
3. Zdjęcia publikowane na FB będą opatrzone tytułem oraz imieniem i nazwiskiem lub nickiem autora.
4. Przesłanie zdjęcia do Konkursu jest równoznaczne z:
a. zapewnieniem, iż Uczestnik jest autorem zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób przy ich tworzeniu nie naruszył praw autorskich ani innych praw osób trzecich;
b. udzieleniem zgody na okres trwania Konkursu na prezentowanie zdjęcia poprzez publiczne jego udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, w prasie, Internecie, Intranecie oraz TV;
c. oświadczeniem, iż osoby występujące na zdjęciu wyraziły zgodę na przesłanie i prezentowanie zdjęcia i stwierdziły, że zdjęcie to nie naruszy ich dóbr osobistych;
d. zapewnieniem przez Uczestnika i zobowiązaniem się, iż w przypadku zgłoszenia wobec Organizatora roszczeń przez osoby trzecie z tytułu korzystania ze zdjęcia zgłoszonego przez Uczestnika do Konkursu, podejmie wszelkie niezbędne działania zmierzające do udowodnienia bezpodstawności zgłoszonych roszczeń i pokryje wszelkie koszty Organizatora wynikające z tych roszczeń.
5. Nagrodzenie bądź wyróżnienie zdjęcia dodatkowo wiąże się z:
a. udzieleniem Organizatorowi bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie niewyłącznej licencji do:
- prezentowania wygranego bądź wyróżnionego zdjęcia na stronach: www.beeco.com.pl , www.naturafood.pl  strony internetowej Funduszu, oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i marketingowych, związanych z organizowanym Konkursem;
- dokonania przez Organizatora opracowania przesłanego zdjęcia w zakresie niezbędnym z punktu widzenia technicznego do zamieszczenia zdjęcia na ww. stronach internetowych, z zastrzeżeniem, że nie zostanie zmieniony jego charakter.
b. udzieleniem Organizatorowi bezpłatnego, nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku autora zdjęcia na potrzeby Konkursu, w szczególności na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych, marketingowych, prasowych i innych, związanych bezpośrednio lub pośrednio z Konkursem.
6. Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika w przypadku zgłoszenia przez osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń w stosunku do któregokolwiek ze zgłoszonych przez niego w ramach Konkursu zdjęć .

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. Przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych. Odnośna informacja zostanie wówczas zamieszczona na stronie internetowej (www.beeco.com.pl, www.naturafood.pl  www.wfosigw.lodz.pl ).
3. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu oraz do dokonywania zmian Regulaminu w każdym momencie jego trwania.
4. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie wyłączone z Konkursu.
5. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pózn. zm.) w celach związanych z realizacją Konkursu. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane jedynie do realizacji Konkursu.
6. Uczestnicy Konkursu oświadczają, że zostali poinformowani o: zakresie zbierania danych osobowych, prawie dostępu, poprawienia oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych i dobrowolności podania danych osobowych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedokończone i wadliwe transfery plików zgłoszeniowych wynikające z niestabilności działania łącza internetowego Uczestnika konkursu lub problemów po stronie użytej przez niego przeglądarki internetowej.
8. Regulamin Konkursu będzie dostępny w Internecie pod adresem: www.beeco.com.pl, www.naturafood.pl oraz www.wfosigw.lodz.pl.
9. Dodatkowych informacji udziela Agata Szczepaniak, tel.: 42 632 69 86.

Eko-uprawy.pl © 2024