Wypalanie traw barbarzyństwem

Eko-Uprawy-0019Wiosną straże pożarne znów mają więcej zgłoszeń. Zaczyna się sezon wypalania traw. Łatwy ale niebezpieczny sposób na pozbycie się niekoszonych roślin ruderalnych na nieużytkach i łąkach. Zazwyczaj ogień jest podkładany z dala od siedzib ludzkich, lasów i upraw, ale skali pożaru i jego skutków nie da się przewidzieć zawczasu. Ogień niszczy rośliny, czasami cenne, zwierzęta żyjące pod powierzchnią ziemi jak dżdżownice, w trawie np. pisklęta ptaków, zające oraz latające - pszczoły, motyle i inne gatunki. Nawet jeśli uda się im umknąć z życiem, to środowisko jest zniszczone na długi czas. Zwierzęta nie mają co jeść, ani gdzie się schronić. Gleba na terenach po wypalaniu traw staje się bardziej jałowa, gdyż zamiera w niej życie mikrobiologiczne.

Przypominamy, że wypalanie traw jest prawnie zabronione (Ustawa o ochronie przyrody i lasach). Jeśli rolnik celowo wypala trawy i zarośla, poniesie karę. Beneficjent dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych zostanie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ukarany zmniejszeniem dofinansowania.  

Dokładne brzmienie noty na stronie internetowej ARiMR
Zakaz wypalania łąk, pastwisk i ściernisk, wynika z postanowień rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2007 r w sprawie minimalnych norm (Dz. U. Nr 46, poz. 306).
Zgodnie z art. 41 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów pomocy bezpośredniej w zakresie wspólnej polityki rolnej oraz określonych systemów wsparcia dla rolników (Dz.Urz. WE Nr L 141 z dnia 30.04.2004 r., str. 18 ze zm.) poziom redukcji z tytułu nieprzestrzegania warunków utrzymywania gruntów rolnych w dobrej kulturze rolnej jest uzależniony od czynników takich jak: powtarzalność, zasięg, dotkliwość i trwałość.
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska, zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (WE) Nr 1782/2003 ustanawiającego wspólne zasady dla wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (Dz. Urz. WE Nr L 270 z dnia 21.10.2003 r. str.1 ze zm.), wysokość sankcji zależna jest od przyczyn powstania uchybień.
Wypalanie uznaje się jako umyślne działanie rolnika i prowadzi ono do obniżenia kwoty płatności o 20%.
Pomniejszenie kwoty płatności do gruntów rolnych z tytułu nieprzestrzegania warunków utrzymywania w dobrej kulturze rolnej z zachowaniem wymogów ochrony środowiska będzie dokonywane od ustalonej kwoty płatności po zastosowaniu wszystkich innych sankcji i redukcji.
Mając na uwadze powyższe, rolnik, który wypala ścierniska, łąki czy pastwiska nie ma wstrzymywanych płatności do gruntów rolnych, natomiast należna dla niego kwota płatności zostaje zmniejszona o stosowane sankcje.
Źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna-i-krajowa/platnosci-bezposrednie/platnosci-bezposrednie-2007r/pytania-i-odpowiedzi.html

Eko-uprawy.pl © 2024