Mniejsza pomoc dla producentów owoców i warzyw

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o rynkach owoców i warzyw. Nowe regulacje wdrażają zmienione przepisy unijne ograniczające pomoc dla nowo powstających grup producentów owoców i warzyw. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w funkcjonowaniu grup już istniejących. Grupę producencką może utworzyć co najmniej 5 rolników produkujących np. owoce czy warzywa. Wartość produkcji wytworzonej i sprzedanej przez członków tej grupy w roku poprzedzającym powstanie grupy producenckiej musi wynieść równowartość w złotych 50 tys. euro. Jeżeli rolnicy spełniają te warunki, mogą ubiegać się o status wstępnie uznanej grupy producentów owoców i warzyw na okres nie dłuższy niż 5 lat. Dotychczas wstępnie uznana grupa producentów owoców i warzyw korzystała z dużej pomocy. Jednak w kwietniu 2012 roku Komisja Europejska ograniczyła wsparcie dla nowo powstających grup producenckich. Według szacunków, w 2012 r. KE powinna przekazać Polsce na ten cel 330 mln zł. Jednak nowe przepisy zmniejszyły te wydatki w latach 2012-2017 do 10 mln euro dla wszystkich krajów UE. W związku z tym kraje będą co roku otrzymywały tzw. współczynnik przydziału pieniędzy na nowo powstające grupy producenckie. Komisja Europejska wprowadziła limity pomocy na realizację przez grupę jej tzw. planu dochodzenia do uznania za organizację producentów owoców i warzyw - biznes planu. Rozwiązania unijne wprowadziły także zmiany w procedurze ubiegania się o wstępne uznanie grup producentów. Do tej pory marszałek województwa podejmował jedną decyzję w sprawie wstępnego uznania grupy, jednak regulacje unijne wymagają procedury dwuetapowej. Ostateczna decyzja, po zatwierdzeniu biznes planu tej grupy, wymaga obecnie zgody Komisji Europejskiej. Marszałek województwa będzie teraz zawiadamiał grupy producentów o przyznanym przez KE na dany rok tzw. współczynniku przydziału. Po uzyskaniu takiej informacji grupa będzie mogła skorygować swój plan - dostosować go do realnych możliwości wsparcia albo go wycofać. Trudniej będzie zmienić zatwierdzony plan dochodzenia do uznania za grupę. Do obowiązków marszałka danego województwa będzie należało również informowanie o skutkach finansowych planów dochodzenia do uznania i przekazywanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ministrowi rolnictwa - po ich wstępnym zatwierdzeniu raz w roku. Organy wydające decyzje dotyczące grup producentów owoców i warzyw są zobowiązane do przeprowadzania kontroli związanych ze wstępnym zatwierdzaniem planów dochodzenia do uznania i weryfikowaniem, czy podmiot wnioskujący o wstępne uznanie nie spełnia już kryteriów uznania go za organizację oraz czy proponowane etapy realizacji planu nie są za długie. Przepisy unijne pozwalają na zwiększenie całkowitej kwoty wydatków określonych w planie o maksymalnie 5% kwoty zatwierdzonej – pod warunkiem wygospodarowania środków rezerwowych przydzielonych Polsce na dany rok.

Źródło: Wprost, ARiMR

Eko-uprawy.pl © 2024