Czy warto prowadzić gospodarstwo ekologiczne

1 uprawy ekologiczne ewelina wiacekRolnictwo ekologiczne jest systemem produkcji rolnej, które wywodzi się z rolnictwa konwencjonalnego. Opiera się na wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w gospodarstwie rolnym oraz w dużym stopniu polega na wiedzy wywodzącej się z tradycji rolniczej. W rolnictwie ekologicznym stosuje się praktyki uprawy rolnej przyczyniające się do utrzymania lub zwiększenia materii organicznej w glebie i zapobiegania jej erozji. W produkcji ekologicznej wyklucza się stosowanie chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych, koncentratów, hormonów wzrostu, organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz pasz przemysłowych. Niedozwolone jest stosowanie pestycydów w uprawach ekologicznych. Jedynie można stosować preparaty i nawozy dopuszczone przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Instytut Nawożenia i Uprawy Roślin w Puławach. Materiał siewny i nasadzeniowy powinien być ekologiczny, a w przypadku jego braku można zakupić tradycyjny materiał, po pozytywnym zaopiniowaniu przez jednostkę certyfikującą za zgodą Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W rolnictwie ekologicznym częściej niż w konwencjonalnym wykorzystuje się agrotechniczne metody walki z chwastami, chorobami i szkodnikami oraz preparaty biologiczne oraz wyciągi roślinne. Podstawą nawożenia w produkcji roślinnej są nawozy organiczne takie jak kompost, obornik, gnojowica i nawozy zielone wyprodukowane w gospodarstwie ekologicznym. Chów zwierząt oparty jest na paszach ekologicznych i polega na zapewnieniu im odpowiedniej powierzchni w pomieszczeniach gospodarskich oraz dostępu do wybiegów i chowu pastwiskowego. Rolnicy zainteresowani rozpoczęciem działalności ekologicznej, powinni:
- zapoznać się z zasadami rolnictwa ekologicznego i przepisami prawnymi, które obowiązują rolników ekologicznych,
- zgłosić podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego do jednej wybranej jednostki certyfikującej. Ich lista dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl - zakładka „Rolnictwo ekologiczne”,
- zasięgnąć bardziej szczegółowych informacji u doradcy rolnego, który podpowie  w jaki sposób można skorzystać z dodatkowych płatności w ramach programu rolnośrodowiskowego. Doradca opracuje razem z rolnikiem plan działalności rolnośrodowiskowej. Na podstawie takiego planu sporządzony zostanie wniosek o płatność, który należy złożyć w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie od 15 marca do 17 maja.
Po zgłoszeniu działalności w jednostce certyfikującej zaczyna się przeważnie dwuletni okres przestawiania gospodarstwa na produkcję ekologiczną. W tym czasie gospodarstwo to podlega - co najmniej raz w roku kontroli przestrzegania zasad rolnictwa ekologicznego. Następnie gospodarstwo otrzymuje certyfikat na wytwarzane w nim produkty oraz możliwość stosowania logo „Produkcja ekologiczna”.

Na podstawie: MODR w Warszawie, Oddział Bielice - Krystyna Saganowska

Eko-uprawy.pl © 2024