Udostępnianie wykazu producentów w rolnictwie ekologicznym

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 116, poz. 975) Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych udostępnia podmiotom zainteresowanym informacje o producentach w rolnictwie ekologicznym, na zasadach określonych w art. 28 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007, ze zm.). W celu uzyskania informacji o producentach prowadzących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, należy złożyć wniosek do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na „Formularzu udostępnienia informacji o producentach w rolnictwie ekologicznym”. Główny Inspektor JHARS udziela podmiotom zainteresowanym informacji na temat producentów w rolnictwie ekologicznym w zakresie:
- imienia, nazwiska/nazwy, adresu, statusu oraz rodzaju prowadzonej produkcji - w przypadku producentów rolnych,
- imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności - w przypadku przetwórni ekologicznych,
- imienia, nazwiska/nazwy, adresu  oraz branży działalności - w przypadku pozostałych producentów ekologicznych.

Źródło: Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Eko-uprawy.pl © 2024