Rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020?

Ważnym priorytetem gospodarki rolnej i leśnej w następnym 6-leciu będzie odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów, promowanie praktyk zachowujących bioróżnorodność, naturalny krajobraz, jakość gleb i wód.

Dotychczas rolnictwo ekologiczne stanowiło jeden z pakietów Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego, ale w nowej perspektywie budżetowej będzie odrębnym działaniem, a nie elementem programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego. Wdrażanie programu Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 rozpocznie się w marcu 2015 roku.

1 pole ewelina wiacekW działaniu „Rolnictwo ekologiczne” zmniejszono liczbę dostępnych dla beneficjentów pakietów i są to obecnie:
Pakiet 1. Uprawy rolnicze (w okresie konwersji i po jego zakończeniu),
Pakiet 2. Uprawy warzywne (w okresie konwersji i po nim),
Pakiet 3. Uprawy zielarskie (w okresie konwersji i po nim),
Pakiet 4. Uprawy sadownicze + jagodowe (w okresie konwersji i po nim),
 Wariant 4.1. Uprawy sadownicze i jagodowe
 Wariant 4.2. Ekstensywne uprawy sadownicze i jagodowe
Pakiet 5. Uprawy paszowe (w okresie konwersji i po nim).

Wymogi wspólne dla wszystkich pakietów:
• prowadzenie produkcji rolnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rolnictwie ekologicznym i rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007;
• uzyskiwanie wsparcia pod warunkiem przestawienia całego gospodarstwa i/lub prowadzenia w całym gospodarstwie produkcji metodami ekologicznymi;
• uprawa roślin przy zachowaniu należytej dbałości o stan fitosanitarny roślin i ochron ę gleby;
• obowiązek posiadania i odpowiedniego przeznaczenia plonu (m. in. do przetwórstwa, sprzedaży, przekazania do innych gospodarstw).
• wszystkie uprawy deklarowane w poszczególnych pakietach do wsparcia finansowego w ramach działania Rolnictwo ekologiczne podlegają kontroli upoważnionych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jednostek certyfikujących zgodnie z zasadami ustalonymi w rozporządzeniu Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz. U. L. 189 z 20.07.2007 r., z późn.zm.).
• Kontrola prowadzona przez jednostki certyfikujące obejmuje wszystkie gospodarstwa w okresie konwersji lub po okresie konwersji.

Płatności
Najprawdopodobniej płatności w czasie konwersji i po jej zakończeniu będą jednakowe. Nie ma danych temat wysokości dopłat w rolnictwie ekologicznym na lata 2014-2020 i trzeba poczekać na takie informacje.  Płatność ekologiczna dla Pakietu 1. Uprawy rolnicze oraz dla Pakietu 2. Uprawy warzywne, będzie w założeniach projektowych przyznawana w wysokości:
100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 1 ha do 10 ha,
50% stawki podstawowej – za powierzchnię od 10,01 do 20 ha.
Płatność ekologiczna dla Pakietu 3. Uprawy zielarskie, Pakietu 4. Uprawy sadownicze + jagodowe oraz Pakietu 5. Uprawy paszowe jest przyznawana w wysokości - 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 1 ha do 10 ha;

Wymogiem dla Pakietu 5. jest posiadanie zwierząt utrzymywanych ekologicznie w ilości min. 0,5 DJP/ha całkowitej powierzchni paszowej (za powierzchnię paszową uważa się powierzchnię TUZ i powierzchnię upraw przeznaczonych na pasze na gruntach ornych) oraz zbilansowanie produkcji roślinnej ze zwierzęcą.
 
Pakiet 4. Uprawy sadownicze + jagodowe (w czasie i po konwersji) obejmuje:
- obowiązek prowadzenia produkcji,
- płatności przysługują wyłącznie do powierzchni, na której są uprawiane gatunki drzew owocowych w okresie owocowania i/lub krzewów owocujących określone na poziomie rozporządzenia,
- corocznego wykonywania na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych;
-  minimalną obsadę dla poszczególnych gatunków roślin;
- obowiązek utrzymania plantacji upraw drzew owocowych przez 5 lat po zakończeniu zobowiązania;
- obowiązek ogrodzenia prowadzonych upraw drzew i krzewów owocowych w okresie owocowania na obszarach zagrożonych żerowaniem zwierzyny leśnej.

Eko-Uprawy-0028Pakiet 5. Uprawy paszowe (w czasie i po konwersji) obejmuje:

- posiadanie zwierząt utrzymywanych ekologicznie w ilości min. 0,5 DJP/ha całkowitej powierzchni paszowej (za powierzchnię paszową uważa się powierzchni ę TUZ i powierzchnię upraw przeznaczonych na pasze na gruntach ornych);

- produkcja roślinna jest zbilansowana z produkcją zwierzęcą.

Dofinansowanie będzie przyznawane rokrocznie w postaci ryczałtu w przeliczeniu na ilość hektarów zgłoszonych przez rolnika. Najprawdopodobniej nie będzie możliwości prowadzenia jednocześnie konwencjonalnej i ekologicznej produkcji w obrębie tego samego gospodarstwa.

Rolnictwo ekologiczne ma z jednej strony chronić środowisko naturalne, a z drugiej dostarczać żywności ekologicznej. W nadchodzących latach położono nacisk na produkcję żywności.
 
Rozwojowi tej gałęzi ma służyć między innymi skrócenie łańcucha dostaw, czyli sprzedaż bezpośrednia w gospodarstwie, na jarmarkach i targowiskach.  Taka forma zbytu pozwala wyeliminować marże pośredników – ceny nie wzrastają tak bardzo, a klienci otrzymują towary zdrowe, lokalne i świeże.  

Źródło: minrol.gov.pl, własne

Eko-uprawy.pl © 2024