Ważne elementy znakowania ekoproduktów

ekoproduktyGdy widzimy na etykiecie określenia ekologiczne (bio czy eko) to znaczy, że produkt powstał przy udziale określonych metod produkcji żywności, zgodnych z wysokimi normami w zakresie ochrony środowiska i chowu zwierząt. 
 
W systemie rolnictwa ekologicznego to rozporządzenie (WE) 834/2007 oraz jego przepisy wykonawcze (WE) 889/2008 wprowadziły nowe wymagania dot. znakowania oraz pakowania. Rozporządzenie określa ścisłe zasady znakowania oraz zamieszczania logo, aby zminimalizować ryzyko wprowadzania w błąd konsumentów, jak również ryzyko potencjalnych nadużyć. 
 
Terminy, takie jak: ekologiczne, bio, eko, itd., włączając terminy używane w znakach towarowych lub w znakowaniu i reklamie, sugerujące, że produkt lub jego składniki spełniają wymagania rozporządzenia, nie mogą być wykorzystywane w przypadku produktów nie-ekologicznych.
Ponadto, ekologiczne oznakowanie nie może być zamieszczone na etykiecie, jeśli widniałaby na niej informacja, że odnośny produkt zawiera GMO
 
ELEMENTY ZNAKOWANIA
 
1. Wskazanie składników ekologicznych w składzie surowcowym stało  się obowiązkowe. W tym celu można używać słowa „ ekologiczny” lub innej identyfikacji poszczególnych składników jako ekologiczne- o ile produkt wprowadzany do obrotu  z powołaniem w jakiejkolwiek formie,  na ekologiczną metodę produkcji. 
 
2. Zasada 95% dotycząca Wykorzystanie surowców z rolnictwa ekologicznego. 95% surowców, z których wytwarzany jest produkt ekologiczny musi pochodzić z certyfikowanych gospodarstw ekologicznych. 5% (lub mniej) mogą stanowić inne surowce. Nie mogą być to jednak dowolne składniki. Ich użycie regulują przepisy prawa. 
W przetwórstwie ekologicznym niedozwolone jest stosowanie technologicznych metod powszechnie wykorzystywanych w produkcji żywności konwencjonalnej. Wszystko po to, by jakość ekologicznej żywności i jej walory prozdrowotne  były wyższe.
 
3. Nowy numer kodowy- PL-EKO-07
Rozpoczyna się kodem państwa członkowskiego lub państwa trzeciego (np. PL)
Zawiera termin wskazujący na produkcję ekologiczną Zawiera numer referencyjny, nadany przez upoważnioną instytucję W przypadku gdy pojawia się logo wspólnotowe, numer kodowy  musi być zamieszczony bezpośrednio pod nim.
Numery kodowe jednostek certyfikujących w Unii zostały uporządkowane wg zasady: 
AB - dwuliterowe oznaczenie państwa (w którym jednostka jest upoważniona), 
CDE - wyróżnik zatwierdzony w danym państwie: BIO, EKO, ECO, ÖKO, ORG, 
000 - maksymalnie trzyliczbowy numer nadany jednostce  przez uprawniony organ państwowy.
 
4. Nowe obowiązkowe logo UE - Europejskie logo żywności ekologicznej powoduje, że konsumenci mają pewność co do pochodzenia i jakości kupowanej przez siebie żywności i napojów. Obecność tego logo  na dowolnym produkcie oznacza zgodność tego wyrobu z rozporządzeniem UE w sprawie rolnictwa ekologicznego.
Tak więc, konsumenci kupujący produkty z nadrukowanym logo UE mogą być pewni, że: 
 
- co najmniej 95% składników produktu jest ekologicznych 
 
- produkt spełnia wymogi urzędowego systemu kontroli 

- produkt pochodzi prosto od producenta lub został dostarczony  w zapieczętowanym opakowaniu 
 
- produkt jest opatrzony nazwą producenta, przetwórcy lub konfekcjonera oraz nazwą i/lub kodem jednostki certyfikującej
 
Nowe logo stosowane jest od 1.07.2010r. Musi ono być umieszczane w widocznym miejscu, być czytelne i nieusuwalne. 
 
Gdzie musi być użyte logo wspólnotowe?
 
- Na paczkowanej żywności i może być wykorzystane w reklamie produktu ekologicznego,
 
Logo może być zastosowane również:
 
- W znakowaniu towarów importowanych z krajów trzecich
 
Jeśli producenci chcą sprzedawać swoje produkty z innego państwa członkowskiego do własnego kraju, potrzebują zazwyczaj użyć dodatkowe logo rozpoznawalne na rynkach docelowych. Stosowanie ekologicznego logo UE może zapobiec podwójnemu znakowaniu, poprzez uznanie ogólnoeuropejskiego symbolu. 
 
Logo wspólnotowe nie może być użyte do znakowania: 
 
- Produktów z okresu konwersji
 
- Produktów, które zawierają mniej niż 95% składników ekologicznych
 
- Przetworzonych produktów pochodzących z łowiectwa  i rybołówstwa zawierających także składniki ekologiczne. 
 
5. Oznaczenie miejsca pochodzenia
- obowiązkowe jest od 1.07.2010r. w powiązaniu z nowym logo.
- musi być umieszczone w tym samym polu widzenia co logo bezpośrednio pod numerem kodowym. 
- nie może być wyróżnione kolorem i rozmiarem czcionki od opisu produktu. 
- musi znajdować się w widocznym miejscu, być czytelne i nieusuwalne.
Oznaczenie może mieć następujące formy: 
- Rolnictwo UE
- Rolnictwo spoza UE
- Rolnictwo UE/spoza UE
- Rolnictwo polskie
 
„Rolnictwo UE” lub „rolnictwo polskie” może być użyte tylko wtedy, gdy 98% składników pochodzi z produkcji rolniczej danego obszaru. Jedynie 2% składników  może pochodzić z innego obszaru
 
Agnieszka Dobosz-Idzik
Eko-uprawy.pl © 2024