Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych

trichodermaW ostatnich latach wzrosła świadomość społeczeństwa dotycząca ochrony środowiska naturalnego. W rolnictwie problemem jest skażenie gleb i wód gruntowych nadmiernie stosowanymi nawozami mineralnymi oraz środkami ochrony roślin jak również pozostałościami szkodliwych substancji w produktach spożywczych. Duży problem stanowią także odpady z gospodarstw rolnych i zakładów przemysłu rolno-spożywczego. W związku z tą sytuacją, niezbędne jest poszukiwanie innych sposobów uprawy oraz technologii recyklingu odpadów. Dlatego w projekcie - Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych, proponowane są innowacyjne metody, które mają połączyć redukcję skażeń chemicznych z utylizacją nagromadzonych odpadów organicznych. Metody te są oparte na wielostronnym działaniu powszechnie występujących w środowisku naturalnym, pożytecznych grzybów z rodzaju  Trichoderma. Grzyby te mają zdolność do zasiedlania różnych środowisk, można je łatwo izolować oraz namnażać w sztucznych hodowlach, wpływają korzystnie na wzrost roślin, intensywnie kolonizują korzenie roślin oraz ograniczają rozwój wielu organizmów chorobotwórczych w najważniejszych uprawach. Celem tego projektu jest wytworzenie biopreparatów zawierających zespoły wyselekcjonowanych, polskich szczepów grzybów Trichoderma do kompleksowego wykorzystania w integrowanych i ekologicznych uprawach warzyw oraz opracowanie technologii produkcji biopreparatów z wykorzystaniem odpadów oraz technologii ich stosowania do utylizacji i poprawy stanu sanitarnego odpadów organicznych z gospodarstw ogrodniczych  oraz przemysłu przetwórstwa rolno-spożywczego.

Eko-uprawy.pl © 2024