Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 mówi, że:
Podstawowymi elementami systemu zarządzania ekologiczną produkcją roślinną są: zarządzanie żyznością gleby, wybór gatunków i odmian, wieloletni płodozmian, recykling substancji organicznych i odpowiednie techniki uprawy. Dodatkowe nawozy, środki poprawiające żyzność gleby i środki ochrony roślin powinny być używane wyłącznie w przypadku, gdy ich użycie jest zgodne z celami i zasadami produkcji ekologicznej.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. g) zapobieganie szkodom wyrządzonym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszystkim na ochronie przez naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i procesów termicznych. Ponadto zgodnie z art. 12 ust. 1 lit. h) w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli. Art. 5 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. określa,  że w przypadku gdy odpowiednia ochrona roślin przed szkodnikami i chorobami nie jest możliwa z wykorzystaniem środków określonych w art. 12 ust. 1 lit. a), b), c)oraz g) rozporządzenia (WE) nr 834/2007, w produkcji ekologicznej można stosować jedynie środki, o których mowa w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Podmioty gospodarcze są zobowiązane przechowywać dokumentację potwierdzającą potrzebę użycia danego środka.
Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego jest dla środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej – Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu, który prowadzi również wykaz tych środków.

Środki ochrony roślin zalecane do stosowania w rolnictwie ekologicznym
Carpovirusine Super SC
Contans XX
Cuproflow 375 SC
Cuproxat 345 SC
Dipel WG
Funguran-OH 50 WP
Madex SC
Miedzian 50 WG
Miedzian 50 WP
Miedzian Extra 350 SC
Nordox 75 WG
Novodor SC
Polyversum WP
Promanal 60 EC
Repentol-6 PA
Siarkol 80 WG
Siarkol 80 WP
Siarkol Extra 80 WP
Spin Tor 240 SC
Timorex Gold 24 EC
Treol 770 EC

Źródło: MRiRW, BIOEKSPERT Sp. zo.o. Jednostka Certyfikująca w rolnictwie ekologicznym PL-EKO-04

Eko-uprawy.pl © 2024