Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym

• Stosować właściwą agrotechnikę, dobierać odpowiednie gatunki i odmiany, stosować wieloletni płodozmian, dbać o różnorodność biologiczną w gospodarstwie;
• Zapobiegać szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty przez ochronę naturalnych wrogów, odpowiednie techniki uprawy i procesy termiczne (stosowanie termicznego zwalczania chwastów);
• Prowadzić obserwację upraw i przechowywać zapisy potwierdzające potrzebę użycia danego środka w dokumentacji gospodarstwa;
• W przypadku stwierdzenia zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków ochrony roślin wymienionych w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 m.in. zawierających mikroorganizmy (bakterie, wirusy i grzyby), lecytynę, olejki roślinne, żelatynę, proste związki miedzi i siarki, „szare mydło”;
• Przed zakupem środków ochrony roślin należy sprawdzić czy są one zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym i wymienione w wykazach prowadzonych przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu: http://www.ior.poznan.pl/

Eko-uprawy.pl © 2024