Egzaminy na inspektorów rolnictwa ekologicznego

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz art. 28 ust. 4 ustawy  z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), upoważnione jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym od dnia 1 stycznia 2011 r. zobowiązane są do przeprowadzania kontroli wyłącznie za pośrednictwem osób wpisanych do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, prowadzonego przez Głównego Inspektora JHARS. Rejestr jest prowadzony na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS i zawiera imiona i nazwiska osób wpisanych do tego rejestru oraz informację o zakresie rodzajów specjalizacji do prowadzenia kontroli. O wpis do rejestru może ubiegać się osoba:
- której kwalifikacje potwierdzone zostały zdanym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Głównego Inspektora JHARS, lub
- wobec której decyzja o uznaniu kwalifikacji, wydana na podstawie przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stała się ostateczna.
Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego można uzyskać w zakresie następujących specjalizacji:
- ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt,
- zbiór ze stanu naturalnego,
- pszczelarstwo,
- produkty akwakultury i wodorosty morskie,
- przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcja pasz lub drożdży,  
- wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich.  
Zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego, opłata za egzamin kwalifikacyjny wynosi 150 zł za pierwszą specjalizację i 50 zł za każdą kolejną specjalizację, o której uzyskanie ubiega się osoba przystępująca do egzaminu. Kandydat na inspektora zgłasza chęć przystąpienia do egzaminu kwalifikacyjnego do Głównego Inspektora JHARS (w odpowiedzi na ogłoszenie terminu i zakresu specjalizacji danego egzaminu) co najmniej na 14 dni przed terminem przeprowadzenia egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnego testu. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 70% liczby możliwych do uzyskania punktów. Po zdaniu egzaminu, inspektor otrzyma zaświadczenie o wpisie do rejestru oraz pieczątkę imienną. Uprawnienia inspektora rolnictwa ekologicznego nadawane są na okres 3 lat. Zgodnie z art. 21 ust. 7 pkt 3 ustawy o rolnictwie ekologicznym, z chwilą upływu 3 lat od dnia zdania egzaminu, inspektor zostaje skreślony z rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego, chyba, że przed upływem tego okresu ponownie zda egzamin. Na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję JHARS, Główny Inspektor JHARS podaje informacje o rodzajach specjalizacji, w zakresie których będzie przeprowadzony egzamin oraz terminie i miejscu jego przeprowadzenia.

Źródło: Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Eko-uprawy.pl © 2024