Zaczynamy przygodę z ekologią

2 pola ewelina wiacekKażdy posiadacz kawałka gruntu może zdecydować się na jego uprawę metodami ekologicznymi, produkując żywność na własne potrzeby lub na sprzedaż. Ale o tym, że jego produkty różnią się od tych, które codziennie kupujemy w sklepach i supermarketach, będzie wiedział tylko on sam. Jeśli jednak rolnik chce prowadzić produkcję towarową, sprzedawać swoje płody rolne po odpowiednio wyższych cenach i zdobywać zaufanie klientów, musi postarać się o certyfikat, potwierdzający ekologiczny charakter jego produkcji.  
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116 poz. 975), zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia nr 834/2007, przyjmują podmioty upoważnione do działania w rolnictwie ekologicznym jako jednostki certyfikujące. Zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego dokonuje się na formularzu, opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS. Można go pobrać ze strony internetowej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (http://www.ijhar-s.gov.pl/zgloszenie-dzialalnosci.html). Zamieszczony formularz zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego przeznaczony jest zarówno dla producentów podejmujących działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego i przekazujących zgodę na objęcie ich działań systemem kontroli, jak również służy do zgłaszania zmian informacji podanych we wcześniejszym zgłoszeniu.
Zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o rolnictwie ekologicznym, jednostka certyfikująca i Główny Inspektor mogą wystąpić o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w wyznaczonym terminie, informacji zawartych w zgłoszeniu podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego.
Po złożeniu powyższego dokumentu rozpoczyna  się czas przestawiania gospodarstwa na kierunek ekologiczny. Ten okres przejściowy trwa dwa lata – w przypadku upraw rolniczych i warzywniczych, a trzy lata – w przypadku sadów i owoców miękkich. W tym czasie firma certyfikująca przeprowadza co roku kontrole, by – po upływie 2 lub 3 lat – wydać certyfikat,  który potwierdza „ekologiczność gospodarstwa i jego produktów.  
Powyższe wymogi musi spełnić każdy, kto chce zgodnie z prawem sprzedawać swoje produkty jako ekologiczne. Rolnik, który chce skorzystać ze wsparcia dla tego typu produkcji musi wraz z wnioskiem o płatności bezpośrednie złożyć wniosek rolnośrodowiskowy. Przydatna jest przy tym pomoc doradcy rolniczego; jej koszt to 30 złotych oraz 2 procent wartości należnych płatności.  
 Rolnik, który pragnie przystąpić do programu rolnośrodowiskowego powinien spełniać następujące warunki:
- jest producentem rolnym,
- jest właścicielem lub dzierżawcą gospodarstwa rolnego położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha,
- został mu nadany numer identyfikacyjny ARiMR,
- zobowiąże się do realizacji programu rolnośrodowiskowego przez okres 5 lat, zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej,
- zobowiąże się do przestrzegania podstawowych wymagań na obszarze całego gospodarstwa rolnego, 
- zobowiąże się do przestrzegania wymagań wynikających z poszczególnych pakietów rolnośrodowiskowych. 
Płatność rolnośrodowiskowa stanowi rekompensatę utraconego dochodu, dodatkowych poniesionych kosztów oraz kosztów transakcyjnych. Płatność jest pomocą wieloletnią, wypłacaną corocznie. Określona jest w przeliczeniu na 1 ha powierzchni, sztukę zwierzęcia gospodarskiego lub metr bieżący strefy buforowej. Udzielana jest do gruntów rolnych użytkowanych jako grunty orne, łąki, pastwiska oraz sady (tylko w przypadku realizacji pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne oraz pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie, wariant 4).
Przystąpienie do programu rolnośrodowiskowego należy zacząć od przygotowania planu, który obowiązywać będzie przez 5 lat. Przygotowanie takiego planu przez doradcę rolniczego kosztuje 200 złotych oraz 4 procent otrzymanej płatności. Rolnicy ponoszą także koszty dorocznych kontroli w wysokości od 600 zł, przy czym mogą się ubiegać o ich refundację, składając do Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa oddzielny wniosek.   
(mat)
Eko-uprawy.pl © 2024